Процедура спровођења лицитације

 • Свако средство наведено у огласу продаје се појединачно.
 • Возило се купује у виђеном стању, без права на рекламацију, а фотографије возила су искључиво информативног карактера и у друге сврхе се не могу користити.
 • Затворене понуде са назнаком „за лицитацију возила“ се достављају путем поште или предајом у писарници на наведеним адресама власника возила (у огласу) и отварају на дан лицитације. На самом коверту написати и шифре производа за које се лицитира.
 • Право учешћа имају сви заинтересовани који уплате депозит за озбиљност учешћа на лицитацији на текући рачун (наведен за свако појединачно возило у делу „инфо за купце“). Износ депозита је 10% од почетне цене возила.
 • Понуда се доставља на „Обрасцу понуде“ који се може преузети овде.
 • Уколико лицитирате за возила различитих власника, онда је потребно послати сваком власнику посебну понуду која садржи њихова возила.
 • Рокови за достављање понуда и уплату депозита:
  – Узимају се у обзир само понуде које буду достављене на писарницу власника возила (адреса у огласу) или оне које буду уручене закључно са 28.03.2023. године.
  – Уплаћени износ депозита мора бити евидентиран, односно видљив на стању власника возила до краја радног времена, 28.03.2023. године.
 • Приликом уплате депозита у делу сврха уплате уписује: „за лицитацију“ и наводи шифре производа, тј. идентификационе бројеве возила за које уплаћује депозит.
 • Возила су у власиништву појединих организационих целина Поште, што је битно због адреса за слања понуда и депозита. Које возило припада којој целини може се видети у делу „техничке карактеристике / власник возила“ или „категорија“. Целине које учествују у лицитацији су: Београд Центар, Београдски венац, Земун, РПЛЦ Београд и Смедерево.
 • Достављене понуде су коначне и на дан лицитације се само рангирају, тако што побеђује највећа понуда. Уколико понуде имају исти износ побеђује она која је пре пристигла. Не постоји могућност накнадног подизања цене.
 • Уколико победник лицитације одустане  од куповине или не уплати целокупан износ у предвиђеном року, возило се продаје следећепласирном, односно оном чија је понуда била следећа нижа од понуде оног ко је одустао.
 • Присуствовање отварању понуда није обавезно. Отварању могу присуствовати искључиво они који су уплатили депозит.
 • Резултати се објављују следећи дан након отварања понуда на web страници на којој је објављен оглас. Рангирају се само понуде за које постоји уплаћен депозит.
 • Понуђена цена не може бити нижа од почетне цене. У супротном, понуда неће учествовати у лицитацији.
 • Депозит ће бити враћен учеснику лицитације уплатом на његов текући рачун, било да је возило излицитирано или не. Депозит се враћа купцу возила након уплате и преузимања свих возила. Депозит се не враћа једино у случају да победник лицитације одустане од куповине или не уплати комплетан износ у предвиђеном року.
 • Купац је у обавези да у року од 3 радна дана, од дана објављивања резултата лицитације изврши уплату целокупног износа за излицитирана возила. Износ за уплату представља излицитирани износ + износ ПДВ-а за возила за која се плаћа ПДВ. Коначан износ за уплату биће објављен следећи дан након одржане лицитације. Текући рачун за уплату возила наведен је у огласу и може бити различит од текућег рачуна за уплату депозита.
 • Преузимање возила врши се по извршеној уплати у целости (излицитиран износ + ПДВ ). Kрajњи рок за преузимање возила је 10 радних дана од дана уплате целокупног износа.
 • На свако возило се плаћа порез.
  – Уколико возила подлежу плаћању ПДВ, купац уплаћује излицитирани износ + ПДВ за возила за која се плаћа ПДВ.
  – Уколико возила подлежу плаћању пореза на пренос апсолутних права, купац исти плаћа након што износ одреди пореска управа. Пореску пријаву подноси купац возила.
 • За информације везане за процедуру спровођења лицитације можете се обратити путем e-maila на следеће адресе: dejan.dumbelovic@posta.rs
 • За информације везане за разгледање возила, детаље око плаћања, одвожења, враћање депозита и слично обратити се контакт особама (неведени у огласу). Контакт особе контактирати искључиво у радно време од 07:30 до 15:30 радним данима.