Процедура спровођења лицитације

 • Сва транспортна средства наведена у огласу продају се као група од 128 транспортних средстава и не могу се куповати појединачно.
 • Транспортна средства су у власништву ЈП „Пошта Србије“, Београд, налазе се на различитим локацијам широм земљњ се могу разгледати према распореду наведеном у огласу.
 • Понуде се достављају у затворним ковертама на адресу РЈ „Регионално поштанско-логистички центар Београд“, Угриновачка 210б, 11080 Београд. Са назнаком „ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ, НЕ ОТВАРАТИ“. Само понуде приспеле закључно са 03.06.2022. године до 14:00 часова, биће узете у обзир.
 • Понуда мора садржати:
  • ако је понуђач фирма: понуђени износ, назив фирме, ПИБ, адресу, контакт телефон овлашћеног лица, број ЛК овлашћеног лица, број текућег рачуна за повраћај депозита.
  • ако је понуђач физичко лице: понуђени износ, адресу, контакт телефон, број ЛК, број текућег рачуна за повраћај депозита.
 • Почетна цена за групу возила износи 2.800.000,00 динара.
 • Право учешћа имају сви заинтересовани који уплате депозит за озбиљност учешћа на лицитацији.
 • Депозит се уплаћује најкасније до 03.06.2022. године на текући рачун број 200-0028450103000-43, тако да буде видљив на стању пре почетка одржавања лицитације (06.06.2022. године), у RSD, у износу од 20 % од почетне цене групе возила за коју се лицитира, што износи 560.000,00 динара.
 • Заинтересвано лице за учешће на лицитацији приликом уплате депозита у делу сврха уплате наводи „групна лицитација“.
 • Депозит ће бити враћен учеснику лицитације уплатом на текући рачун учесника лицитације, било да је група возила излицитирана или не. Депозит се враћа купцу возила тек након уплата и регулисаних пореских обавеза за преко 40% возила из групе. Депозит се не враћа једино у случају да је победник лицитације одустане од куповине.
 • Поступак отварања понуда одржаће се дана 06.06.2022. године са почетком у 11:00 часова у просторијама ЈП „Пошта Србије“ Београд, Угриновачка 210б, Земун.
 • Приликом поступка отварања понуда, комисија отвара приспеле понуде и објављује понуђене износе. Није обавезно приствовање отварању понуда. Присутни учесници могу понудити и већу цену од оне у затвореној понуди. Корак лицитације је минимално 3% од почетне цене. Уколико буде више понуда са истим износом, победиће понуда која је пре приспела.
 • Текући рачуни за уплату возила, организационих целина – власника возила могу се видети у огласу и не морају бити исти као текући рачун за уплату депозита, који је јединствен.
 • Возила се купују у виђеном стању, без права на рекламацију, а фотографије возила су искључиво информативног карактера и у друге сврхе се не могу користити.
 • Појединачне цене возила, које у збиру износе укупан излицитирани износ биће досављени победнику лицитације.
 • На свако возило из групе се плаћа порез. Комисија која спроводи лицитацију ће упознати потенцијалне купце о томе за која возила се плаћа порез на додатну вредност (ПДВ), а за која порез на пренос апсолутних права. Уколико возила подлежу плаћању ПДВ, купац уплаћује излицитирани износ + ПДВ одмах при уплати излицитираног возила. Порез на пренос апсолутних права са плаћа након што исти одреди пореска управа.
 • Преузимање возила врши се по извршеној уплати у целости (излицитиран износ + законом прописан износ ПДВ ).

За информације везане за процедуру спровођења лицитације можете се обратити путем e-maila на следеће адресе: dejan.dumbelovic@posta.rs i miroslav.aksentijevi@posta.rs